Viktig Info (Important Info)!

Viktig info gällande din TV-tjänst!

Important notice regarding you TV-service!

This message will follow in english.

Du har blivit ombedd att läsa detta meddelande för att du testat en tjänst, köpt en tjänst eller varit i kontakt med någon av hemsidorna nedan:

www.pongoiptvsverige.com
www.nordic-1.com
www.nordic-one.com

Dessa hemsidor har varit återförsäljare åt oss på www.svenskiptv.com

De som drivit hemsidorna har inte följt en del av våra krav som ställts och därmed kan vi inte längre garantera kvaliteten på tjänsten. För att vårt varumärke inte skall bli lidande har vi beslutat att stänga ned hemsidorna nämnda ovan senast den 4:e feb innan midnatt.

Alla som blivit kunder via dessa hemsidor kommer numera att behöva vända sig till oss på www.svenskiptv.com för support, förnyelse eller andra frågor.

Vi kommer INTE behöva skicka ut nya länkar eller sådant då alla kunder redan finns i vårt system. Med andra ord FORTSÄTTER ALLTING PRECIS SOM VANLIGT och du behöver INTE ändra på/göra något. 

Får du mail från andra leverantörer som påstår sig vara oss, erbjuder samma tjänst för samma pris eller billigare är risken mycket stor att du får en helt annan tjänst som är sämre samt att du behöver byta länk vilket resulterar i att alla dina favoriter försvinner och att du behöver installera om allting på nytt. 

Var uppmärksam på att du idag är kund hos www.svenskiptv.com och att mail som kommer från denna e-post adress och som länkar till svenskiptv.com är korrekt. Får du mail med information eller påminnelse om att förnya ditt kanalpaket så skall du dubbelkolla att det mailet länkar till vår hemsida www.svenskiptv.com.

Andra hemsidor som exempelvis svenskiptv.net och svenskiptv.se tillhör INTE oss!

Support kan du få i vår chatt eller via vår mail svenskiptv1@protonmail.com.

Vi skickar ut 1-3 påminnelse mejl beroende på hur lång period du köpt. Dessutom kan du eventuellt få 1-3 mejl per år gällande erbjudanden och/eller viktig info som detta mail. 

En del nya funktioner samt andra spännande nyheter kommer att lanseras inom kort. Du kommer då att få ett nytt mejl med information om detta.

English translation

You are receiving this message because you have tested a service, purchased a service or been in contact with one of the websites below:

www.pongoiptvsverige.com
www.nordic-1.com
www.nordic-one.com

These websites have been resellers for us at www.svenskiptv.com

Those who run the websites have not complied with some of our requirements and thus we can no longer guarantee the quality of the service. In order for our brand not to suffer, we have decided to close down the websites mentioned 4th of february before midnight at latest.

Everyone who has become a customer through these websites will now need to contact us for support, renewal or other issues/questions.

We will NOT have to send out new links or such as all customers are already in our system. In other words, everything goes on as usual and you do not have to change anything.

If you receive emails from other suppliers who claim to be us, offer the same service for the same price or cheaper, the risk is very high that you get a completely different service that is worse and that you need to change the link, which results in all your favorites disappearing and that you need to reinstall everything again.

Please note that as of today you are a customer of www.svenskiptv.com and that emails that come from this e-mail address and that link to svenskiptv.com are correct.

Other websites such as svenskiptv.net and svenskiptv.se do NOT belong to us!

We send out 1-3 reminder emails depending on how long period you bought. In addition, you may receive 1-3 emails per year regarding offers and/or important info such as this email.

Some new features and other exciting news will be launched soon. You will then receive a new email with information about this.

Leave a Comment

13 + 14 =